Glukosebelastning

NLK-koder
NPU04173, P-Glukose 0 min
NPU04177, P-glukose 120 min

Indikasjoner
Diagnostikk av svangerskapsdiabetes. Diagnostikk av diabetes mellitus hvis diagnosen er usikker.

Prøvetaking
Serumrør med gel.
Pasienten møter om morgenen, etter 10-16 timers faste. Etter prøvetaking for bestemmelse av fastende glukosekonsentrasjon gis 75 g glukose oppløst i 250-300 mL vann som skal drikkes i løpet av 5 minutter. To timer etter inntak tas ny prøve til analyse av glukosekonsentrasjon. Pasienten må være i ro under prøveperioden og ikke røyke.
Prøven skal sentrifugeres snarest og senest innen 30 minutter da glukosekonsentrasjonen reduseres med ca. 5-7% pr time ved henstand på blodlegemer.

Tolkning
I følge anbefaling fra Verdens Helseorganisasjon (1999), tiltrådt av norsk faggruppe (Tidsskr Nor Lægeforen 2000;120:1876-77):

Diagnose Venøs plasma glukosekonsentrasjon*
Diabetes mellitus

(Minst et kriterium må være til stede)

Fastende verdi:

≥ 7,0 mmol/L

2-timers verdi:

> 11,0 mmol/L

Nedsatt glukosetoleranse

(Begge kriterier må være til stede)

Fastende verdi:

< 7,0 mmol/L

2-timers verdi:

 7,8 –  11,0 mmol/L

Svangerskapsdiabetes
2-timers verdi:

 >7,8 mmol/L

For mer utfyllende beskrivelse av bakgrunn for analysen og tolkning, vises til Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi.

Stikkord: