Måleusikkerhet

Kjennskap til biologisk og analytisk variasjon er nyttig for å vurdere om forskjellen mellom analyseresultater tatt på forskjellige tidspunkter kan skyldes endret helsetilstand hos pasienten eller ikke. Alle analytter varierer mellom ulike individer, men de vil også variere i større eller mindre grad innen ett og samme individ. For de fleste analytter er denne biologiske variasjonen kjent. Oversikt over intra- og interindividuell variasjon for ulike analytter finnes bl.a. via lenken http://www.westgard.com/biodatabase1.htm.

Alle måleresultater har også en analytisk usikkerhet. Størrelsen på denne avhenger av hvilken analytt som måles og av analysemetoden. Laboratoriet har oversikt over måleusikkerheten for alle analyser som utføres ved laboratoriet.
I tillegg vil preanalytiske faktorer i stor grad virke inn på prøveresultatene. Eksempler på preanalytiske faktorer er matinntak, kroppsaktivitet, kroppsstilling under prøvetaking, tidspunkt på døgnet prøven tas, prøvetakingsteknikk, prøvemateriale og prøveoppbevaring.

Dersom en ønsker informasjon om analytisk og biologisk variasjon og andre faktorer, som kan bidra til usikkerhet ved et analysesvar, eller hjelp til å vurdere om forskjeller mellom prøveresultater kan skyldes endringer i pasientens helsetilstand, kan laboratoriets leger kontaktes mandag til fredag fra kl. 08.00 – kl. 16.00 på telefon: 21006044.