CK (P-CK)

– Kreatinkinase, total-CK, CK, total, kreatinfosfokinase, CPKTEST296 logo

NLK-kode
NPU19656

Indikasjoner
Utredning av og monitorering av muskelsykdommer og -skader.

Prøvetaking
Serumrør med gel.

Referanseområder
Kvinner:              35 – 210 U/L
Menn 18-49 år: 50 – 400 U/L
Menn > 49 år:   40 – 280 U/L
Referanseverdiene er hentet fra det Nordiske Referansintervallprosjekt (NORIP) Scand J Clin Lab Invest. 2004;64:271-84.

Tolkning
Verdier opp til 100 ganger øvre referansegrense kan sees i tidlige stadier av Duchennes muskeldystrofi, ved utbredt muskelskade, for eksempel ved rhabdomyolyse. Moderat høye verdier, 4-8 ganger øvre referansegrense, kan sees ved aktive myositter, etter kirurgiske inngrep og uvant eller kraftig muskelbruk.  For mer utfyllende beskrivelse av bakgrunn for analysen og tolkning, vises til Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi.

Stikkord: , , , , , ,