Coronavirus RNA (SARS-CoV-2)

Indikasjon
Nytt coronavirus (SARS-CoV-2) forårsaket i desember 2019 et utbrudd av lungebetennelse i storbyen Wuhan i Hubei-provinsen sentralt i Kina. Viruset er påvist hos både alvorlig syke med pneumoni og hos personer med milde luftveissymptomer. Sykdommen smitter mellom mennesker og det er sett smitte til helsepersonell og andre nærkontakter. Det rapporteres stadig flere tilfeller fra andre kinesiske byer og andre land, inkludert i Europa. 30. januar 2020 erklærte WHO utbruddet som en «alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse». Antall tilfeller og geografisk spredning endrer seg daglig.

For mer informasjon og fortløpende oppdatering om nytt coronavirus (SARS-CoV-2) se: Smittevernveilederen FHI

Hvem bør testes for SARS-CoV-2?

(FHI 21.02.20):

Det primære formålet med testing i nåværende fase av utbruddet er å finne de første tilfellene i Norge, for å ha mulighet til å begrense smittespredning. Screening av friske personer som returnerer fra Hubei-provinsen (med Wuhan by), Kina eller andre affiserte områder anbefales ikke.

Det anbefales å teste personer som oppfyller kriteriene for mistenkte tilfeller. Kriteriene kan endres fortløpende under utbruddet.

Definisjon av et mistenkt tilfelle

Pasienter med akutt luftveisinfeksjon med minst ett av følgende symptomer: hoste, kortpustethet, feber og som i løpet av de siste 14 dagene før symptomdebut, oppfyller minst ett av følgende kriterier:

  • Har vært i områder med vedvarende spredning
  • Har vært i nærkontakt (se under) med et bekreftet tilfelle av koronavirus-infeksjon (SARS-CoV-2)
  • Har pleiet/behandlet en pasient, håndtert prøvemateriale fra eller på annen måte hatt tilsvarende nærkontakt med en person som er bekreftet syk med koronavirus-infeksjon (SARS-CoV-2)

Definisjon av et bekreftet tilfelle

Pasient med laboratoriebekreftet infeksjon med SARS-CoV-2 ved referanselaboratoriet på Folkehelseinstituttet, uavhengig av klinikk.

Definisjon av nærkontakter (høyrisikoeksponering)

Det skilles mellom «nærkontakter» som er eksponert for smitte, og «andre kontakter» som kun er mulig eksponerte.

Med nærkontakter menes personer som i løpet av de siste 14 dagene:

  • Har pleiet/behandlet en pasient, håndtert prøvemateriale fra, eller på annen måte har hatt tilsvarende nær fysisk kontakt med en person som er bekreftet syk med covid-19, uten å ha brukt anbefalt beskyttelsesutstyr
  • Har oppholdt seg i nærheten av (under 1 meter), ansikt til ansikt med en person som er bekreftet syk med SARS-CoV-2
  • Har sittet i nærheten av (to seterader) en person som er bekreftet syk med SARS-CoV-2 på fly, samt andre nærkontakter på fly (se Kontaktoppsporing ved flyreise)
  • Bodd i samme husstand som en person som er bekreftet syk med SARS-CoV-2

Definisjon av andre kontakter (lavrisikoeksponering)

Med «andre kontakter» menes personer som i løpet av de siste 14 dagene:

Informasjon og råd vil bli justert og oppdatert ettersom utbruddet utvikler seg og vi får mer kunnskap om infeksjonen.

 

Kliniske opplysninger

I remissen må det tydelig oppgis at det er mistanke om nytt coronavirus, og reiseanamnese må beskrives. I tillegg må det opplyses om dato for symptomdebut, symptomer, og eventuelle grunnsykdommer.

Dersom rekvirent har avtalt med FHI om at indikasjon for testing foreligger, må denne opplysningen fremkomme på rekvisisjonen til oss. I tillegg må det opplyses om rekvirent har sendt prøvemateriale direkte til FHI, eller om laboratoriet skal videresende prøven.

Prøvetaking

Under prøvetaking skal det benyttes verneutstyr for den som utfører prosedyren.

Se smittevernveilederen FHI: Råd til helsepersonell om nytt coronavirus (2019-nCoV)

Prøvemateriale:

Det skal tas to sett med luftveisprøver (ett sett for testing ved Unilabs og ett sett for evt. forsendelse til FHI)
Ett sett består av en penselprøve fra nasofarynx OG en penselprøve fra svelg. Begge penseler kan pooles i samme rør.

Prøvetakingsutstyr
– Copan® UTM-RT virus transportmedium m/tynn prøvetakingspensel for nasopharynx og tykk pensel for svelg.

_MG_1130

Prøvene må merkes med pasientdata og prøvetakingsdato.

Riktig prøvetakning ved nasopharynxprøver til luftveis-PCR: Se instruksjonsvideo.

Oppbevaring og forsendelse
Prøven pakkes i transporthylse og ferdig merket prøvepose / konvolutt.
Prøven oppbevares i kjøleskap inntil forsendelse.
Anbefalt transporttid: Sendes laboratoriet så fort som mulig.

Inntil analysen er etablert ved Unilabs vil prøver bli videresendt FHI for analysering, forutsatt FHI’s kriterier til testing oppfylles.

 

Stikkord: , , ,