Cystatin C (P-Cystatin C)

– γ-CSF, γ-trace, post-γ-protein, post-γ-globulin, γc-globulin, δaT

Indikasjoner
Vurdering av nyrefunksjonen, spesielt hos barn. Alternativ til s-kreatinin som utgangspunkt for estimering av GFR.

Prøvetaking
Li-Heparinrør med gel.

Referanseområder
7 d – 5 md: 0,80 – 1,60 mg/L
6 – 12 md:  0,77 – 1,10 mg/L
1 – 49 år:    0,60 – 1,10 mg/L
50 – 59 år: 0,68 – 1,25 mg/L
60 – 69 år: 0,72 – 1,34 mg/L
>70 år:       0,75 – 1,44 mg/L

Tabellen nedenfor viser en omtrentlig sammenheng mellom plasma-Cystatin C og GFR målt vha. Iodohexolclearance:

P-Cystatin C               GFR (Pt-Iohexolclearance)
Cystatin C (mg/L)             GFR (mL/min / 1,73 m²)
0,75                                                93
1,00                                                63
1,25                                                47
1,50                                                36
1,75                                                30
2,00                                                25
2,25                                                21
2,50                                               18
2,75                                               16
3,00                                               14

Tolkning

For mer utfyllende beskrivelse av bakgrunn for analysen og tolkning, vises til Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi.

Analysen utføres av Unilabs, Lab. medisin, Eskilstuna og er akkreditert av det svenske akkrediteringsorganet SWEDAC i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO 15189.

Stikkord: , , , , , , , , ,