ESBL screening

Indikasjon
ESBL er en forkortelse for extended spectrum betalactamase. I praksis betyr det at bakterien har resistensmekanismer som hemmer effekten av mange celleveggsantibiotika/ cephalosporiner som vanligvis er følsom for midlene.

Se smittevernveileder FHI

Screening for ESBL før eller ved innleggelse i sykehus/nye beboer i sykehjem
Ta prøve for ESBL-holdige bakterier av alle som:

  • Har vært innlagt i helseinstitusjon utenfor Norden det siste året,
  • Det siste året har vært innlagt i helseinstitusjon i Norge eller annet nordisk land der det (under det aktuelle oppholdet) pågikk et utbrudd med ESBL-holdige bakterier.
  • Har bodd sammen med person som har fått påvist ESBL-holdige bakterier det siste året,
  • Tidligere har fått påvist ESBL-holdige bakterier,
  • Ved alle innleggelser i avdelinger som etter lokal vurdering karakteriseres som avdelinger med særlig mottakelige pasienter og/eller stor risiko for spredning, (f.eks. brannskadeavdeling, intensivavdeling, hematologisk avdeling, nyfødtintensiv o.l.)

Pasienter som har fått påvist ESBL-bakterier innenfor de siste 4–8 ukene, regnes som bærere og trenger derfor ikke ny screening.

Det anbefales ikke rutinemessig forhåndsundersøkelse for ESBL holdige bakterier for helsepersonell som skal ha pasientrettet arbeid i helseinstitusjoner.

Kliniske opplysninger
Se indikasjon for undersøkelse

Prøvetakingsutstyr/prøvetaking
Ved ESBL screening anbefales rectalpensel. Til det benyttes fortrinnsvis Copan®Transportmedium sort kork (tykk pensel) med synlig fæces eller FecalSwab

Obs: Vennligst send alltid en pensel til ESBL screening og en til VRE screening  fra relevante prøvelokalisasjoner (i tilfelle ønske om begge undersøkelser).

    

Andre prøvetakingslokalisasjoner:
– sår og innstikksted for fremmedlegemer, dersom det er sekresjon.
– luftveier, dersom pasienten har symptomer fra disse eller nylig har vært intubert.
– urin i borsyreglass, dersom pasienten har permanent urinveiskateter.

Oppbevaring og forsendelse
Prøven kan oppbevares i romtemperatur, men dersom den oppbevares over natt før forsendelse, anbefales kjøleskap.
Prøven pakkes i transportboks eller transporthylse og ferdig merket prøvepose.
Anbefalt transporttid: Prøven sendes laboratoriet så fort som mulig. For lang transporttid kan påvirke resultatet.

Svartid 
2-6 dager

Besvarelse / tolkning
Negative prøver svares ut etter 2 døgn.
Positive prøver besvares med funn

Stikkord: , , , ,