ESBL screening

Indikasjon
ESBL er en forkortelse for extended spectrum betalactamase. I praksis betyr det at bakterien har resistensmekanismer som hemmer effekten av mange celleveggsantibiotika/ cephalosporiner som vanligvis er følsom for midlene.

Informasjon om norske retningslinjer for ESBL ligger på nettsiden Nye anbefalinger for smitteverntiltak ved bærerskap og infeksjon med ESBL-holdige bakterier.

Screening for ESBL før eller ved innleggelse i sykehus/nye beboer i sykehjem
Ta prøve for ESBL-holdige bakterier av alle som:

  • Har vært innlagt i helseinstitusjon utenfor Norden det siste året,
  • Det siste året har vært innlagt i helseinstitusjon i Norge eller annet nordisk land der det (under det aktuelle oppholdet) pågikk et utbrudd med ESBL-holdige bakterier.
  • Har bodd sammen med person som har fått påvist ESBL-holdige bakterier det siste året,
  • Tidligere har fått påvist ESBL-holdige bakterier,
  • Ved alle innleggelser i avdelinger som etter lokal vurdering karakteriseres som avdelinger med særlig mottakelige pasienter og/eller stor risiko for spredning, (f.eks. brannskadeavdeling, intensivavdeling, hematologisk avdeling, nyfødtintensiv o.l.)

Pasienter som har fått påvist ESBL-bakterier innenfor de siste 4–8 ukene, regnes som bærere og trenger derfor ikke ny screening. Man har valgt ikke å inkludere nylig reise til høyendemisk område som indikasjon for screening ved innleggelse som hovedregel. Bakgrunnen for dette er en samlet vurdering av kunnskap om ESBL-forekomst i den norske befolkningen og praktisk gjennomføring av slike screeningsrutiner. Videre er det et ønske om størst mulig likhet mellom screeningkriterier for MRSA, VRE og ESBL-holdige gramnegative stavbakterier.

Pasienter med indikasjon for screening isoleres etter kontaktsmitteregime inntil man får et negativt prøveresultat.

Det anbefales ikke rutinemessig forhåndsundersøkelse for ESBL holdige bakterier for helsepersonell som skal ha pasientrettet arbeid i helseinstitusjoner.

Kliniske opplysninger
Se indikasjon for undersøkelse

Prøvetakingsutstyr
– Copan®Transportmedium sort kork (tykk pensel) er foretrukket medium, alternativt kan FecalSwab benyttes (tarmpatogene bakterier).

    

Prøvetaking
– rektum (Copan transportpensel med sort kork- se bildet (det må være synlig fæces på penselen)
– sår og innstikksted for fremmedlegemer, dersom det er sekresjon
– luftveier (dersom pasienten har symptomer fra disse eller nylig har vært intubert)
– urin i borsyreglass (dersom pasienten har permanent urinveiskateter)

Obs: Vennligst send alltid en pensel til ESBL screening og en til VRE screening  fra relevante prøvelokalisasjoner (i tilfelle ønske om begge undersøkelser).

Oppbevaring og forsendelse
Prøven kan oppbevares i romtemperatur, men dersom den oppbevares over natt før forsendelse, anbefales kjøleskap.
Prøven pakkes i transporthylse og ferdig merket prøvepose/konvolutt.
Anbefalt transporttid: < 4 døgn. For lang transporttid kan påvirke resultatet.

Svartid
2-6 dager

Besvarelse / tolkning
Negative prøver svares ut etter 2 døgn.
Positive prøver besvares med funn.

Smitteoppsporing ved uventet påvisning av ESBL-holdige bakterier
Smitteoppsporing gjennomføres etter en lokal vurdering av risiko for spredning. Ved uventet funn av ESBL-holdig bakterie på beboer bør man ta prøve av de andre beboerne på samme enhet.

Smitteoppsporing omfatter ikke ansatte.

Oppheving av smitteverntiltak:
Det er i dag ikke tilstrekkelig kunnskap om varighet av bærerskap hos beboere i institusjoner og sensitiviteten av kontrollprøver er trolig lav. Det anbefales at smitteverntiltakene opprettholdes så lenge beboeren er innlagt og videreføres ved nye innleggelser. Per i dag anbefaler vi ikke kontrollprøver etter påvisning av ESBL. Det understrekes at behandling/sanering av bærerskap av ESBL-holdige bakterier ikke er anbefalt.

Tiltak ved utbrudd
Mistenkte eller bekreftede utbrudd i helseinstitusjoner skal varsles til Folkehelseinstituttet og fylkesmannen via varslingssystemet Vesuv.no eller på telefon 21 07 66 43.

Ved utbrudd bør en lokal utbruddsgruppe etableres, koordinere arbeidet og iverksette tiltak. Folkehelseinstituttet kan kontaktes for bistand.

Stikkord: , , ,