Fenytoin (P-Fenytoin)

 

– «Epinat»

Indikasjoner
Terapikontroll, vurdering av bivirkninger, vurdering av interaksjoner og intoksikasjonsutredning.

Prøvetaking
Serumrør uten gel.
Pasienten skal være medikamentfastende. Prøvetaking anbefales 12-24 timer etter siste doseinntak og minst 7 dager etter oppstart eller doseendring.
Rekvisisjonen skal påføres prøvetakingstidspunktet, navnet på medikamentet, doseringen og tid for siste dose.

Veiledende terapeutisk område:
Voksne: 40 – 80 µmol/L
Barn: 60 – 100 µmol/L

Tolkning
Pga metningskinetikk kan en relativt liten doseendring gi stor økning av serumkonsentrasjonen. De vanligste bivirkningene er sedasjon, svimmelhet, ataksi, tremor, utslett, synsforstyrrelser, dyspepsi og kvalme. Verdier over terapiområdet kan skyldes langsom omsetning pga metningskinetikk, for høy dose eller kort tid mellom siste dose og prøvetaking. Verdier under terapiområdet kan skyldes dårlig etterlevelse, hurtig metabolisme pga interaksjoner, lav dose eller lang tid mellom siste dose og prøvetaking. For mer utfyllende beskrivelse av bakgrunn for analysen og tolkning, vises til Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi.

Analysen utføres av Unilabs, Lab. medisin, Eskilstuna og er akkreditert av det svenske akkrediteringsorganet SWEDAC i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO 15189.

Stikkord: