FSH (P-FSH)

– Follikelstimulerende hormon, follitropinTEST296 logo

Indikasjoner
Diagnostikk av sykdommer i hypothalamus-hypofyse-gonadesystemet. Påvisning av inntrådt klimakterium. Mistanke om sviktende gonadefunksjon. Tidlig, sen eller manglende pubertetsutvikling. Utredning av oligo/azoospermi.

Prøvetaking
Serumrør med gel.

Referanseområde
Follikulærfase:   2,5 – 10 IU/L
Midtsyklus          3,4 – 33 IU/L
Lutealfasen:        1,5 – 9,1 IU/L
Gravide:               < 0,3      IU/L
Menopause:        23 – 116 IU/L
Menn:                  1,4 – 18 IU/L
Barn: Kjønns- og aldersspesifikke referanseområder og forventede verdier for ulike utviklingsgrader (Tanner-stadium) fremkommer på svarrapporten.

Tolkning
Hos kvinner i fertil alder varierer konsentrasjonen i løpet av menstruasjonssyklus med en topp omkring ovulasjonstidspunktet. Spontane fluktuasjoner forekommer også i løpet av døgnet. Ved menopause stiger FSH-konsentrasjonen kraftig som et resultat av sviktende ovariefunksjon. Ved graviditet og ved bruk av p-piller er konsentrasjonen meget lav. Høye verdier sees ved gonadeinsuffisiens, gonadeagenesi og etter kastrasjon. Lave verdier sees ved skader i hypothalamus eller hypofysen. For mer utfyllende beskrivelse av bakgrunn for analysen og tolkning, vises til Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi.

Stikkord: ,