Jern (P-Jern)

– FeTEST296 logo

NLK-kode
NPU02508

Indikasjoner
Anemiutredning, mistanke om jernmangel eller jernoverskudd. Når jern er rekvirert, vil blir det også bli utført kvantitering av transferrin; og transferrinmetningen i serum blir beregnet. Måling av jern alene har liten klinisk nytteverdi, med unntak av ved jernintoksikasjon.

Prøvetaking
Serumrør med gel.
Prøven tas helst om morgenen for å standardisere prøvetidspunktet mht. døgnvariasjon.

Referanseområder
0–4 uker:         11 – 36 µmol/L
5–8 uker:         10 – 31 µmol/L
2–6 mnd:          3 – 29 µmol/L
7–12 mnd:         5 – 28 µmol/L
13 mnd–12 år:  5 – 20 µmol/L
13–17 år:          10 – 25 µmol/L
>18 år:               9 – 34 µmol/L
Referanseområdet for voksne er hentet fra The Nordic Reference Interval Project 2000: recommended reference intervals for 25 common biochemical properties. Scand J Clin Lab Invest. 2004;64:271-84.

Tolkning
Lave verdier med transferrinmetning <16% sees ved jernmangel og akuttfasereaksjon. Høye verdier med transferrinmetning > 40-45% sees ved hemokromatose og ved jernterapi. Ved jernmangel og jernoverskudd avtar biologisk variasjonen, og den blir mindre jo mer alvorlig tilstanden er. For mer utfyllende beskrivelse av bakgrunn for analysen og tolkning, vises til Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi.

Stikkord: