Karbamazepin (P-Karbamazepin)

 

– «Karbamazepin», «Tegretol», «Tegretol Retard», «Trimonil» «Trimonil Retard»

Indikasjoner
Terapikontroll, vurdering av bivirkninger, vurdering av interaksjoner og ved intoksikasjonsutredning.

Prøvetaking
Serumrør uten gel.
Pasienten skal være medikamentfastende. Prøvetaking anbefales 12-24 timer etter siste doseinntak, 8 døgn etter oppstart og 4 døgn etter doseendring.

Referanseområde
Veiledende terapeutisk område
15 – 45 µmol/L.

Tolkning
Terapiområdet gjelder ved monoterapi og behandling av epilepsi. Verdier over terapiområdet kan skyldes langsom omsetning i CYP-systemet pga interaksjoner, høy dose og kort tid mellom siste dose og prøvetaking. De vanligste bivirkningene er sedasjon, synsforstyrrelser, kvalme, munntørrhet, svimmelhet, hudutslett og ødemer. Sjeldnere bivirkninger er alvorlige benmargsdepresjon, hyponatremi og nedsatt leverfunksjon. Ved oppstart og under pågående behandling bør det derfor antall leukocytter, natrium og leverfunksjon kontrolleres. Verdier under terapiområdet kan skyldes dårlig etterlevelse, lav dosering eller lang tid mellom siste dose og prøvetaking. Da karbamazepin induserer egen metabolisme, kan det være nødvendig med doseøkning etter om lag 2 ukers bruk. For mer utfyllende beskrivelse av bakgrunn for analysen og tolkning, vises til Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi.

AAnalysen utføres av Unilabs, Lab. medisin, Eskilstuna og er akkreditert av det svenske akkrediteringsorganet SWEDAC i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO 15189.

Stikkord: , , ,