Litium (P-Litium)

 

– Li, «Lithionit»

Indikasjoner
Vurdering av etterlevelse og terapisvikt, vurdering av bivirkninger, vurdering av interaksjoner og intoksikasjonsutredning.

Prøvetaking
Serumrør uten gel.
Pasienten skal være medikamentfastende. Prøvetaking skal skje 12 timer (+/- 0,5 timer) etter siste doseinntak og 7 dager etter doseendring.

Veiledende terapeutisk område
0,5 – 1,0 mmol/L

Tolkning
Terapiområdet gjelder ved monoterapi. Ved bruk av litium i kombinasjonsbehandling vil en noe lavere serumkonsentrasjoner (0,3-0,5 mmol/L) kunne være tilstrekkelig. De vanligste bivirkningene er diaré, kvalme, magesmerter, tremor, utslett, tørste, ødem, hypotyroidisme, hodepine, svimmelhet. Verdier over terapiområdet kan skyldes redusert nyrefunksjon, langsom utskillelse pga interaksjoner med andre legemidler, hyponatremi, dehydrering, for høy dose eller for kort tid mellom siste dose og prøvetaking.  Verdier under terapiområdet kan skyldes dårlig etterlevelse, interaksjoner med andre legemidler, lav dose eller lang tid mellom siste dose og prøvetaking. Tidlige tegn på toksisitet er døsighet, sløvhet, muskelsvakhet, økende tremor og fascikulasjoner. Det anbefales kontroll av nyre- og tyreoideafunksjon. For mer utfyllende beskrivelse av bakgrunn for analysen og tolkning, vises til Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi.

Analysen utføres av Unilabs, Lab. medisin, Eskilstuna og er akkreditert av det svenske akkrediteringsorganet SWEDAC i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO 15189.

Stikkord: ,