Misbruksanalyser

– Narkotika

Bakgrunn
Bruk av rusmidler og vanedannende medikamenter kan best påvises ved å identifisere stoffene eller deres nedbrytningsprodukter i urin. Følgende stoffer påvises hyppigst:
Amfetaminer: Amfetamin, metamfetamin.
Ecstasy: MDMA, MDA m.fl.
Benzodiazepiner: Diazepam (Stesolid, Valium, Vival), oksazepam (Alopam, Sobril), flunitrazepam (Flunipam, Rohypnol), klonazepam (Rivotril), nitrazepam (Apodorm, Mogadon), alprazolam (Xanor) med flere.
Cannabis: Hasjisj, marihuana.
Opiater: Heroin, morfin (Dolcontin), kodein (Paralgin forte, Pinex forte med flere), etylmorfin (Cosylan, Solvipect comp), folkodin (Tuxi) med flere.
Kokain.
Etanol.
Syntetiske opioider: Metadon, buprenorfin (Subutex, Temgesic) med flere.
Andre: Zopiklon (Imovane), zolpidem (Stilnoct), karisoprodol (Somadril), meprobamat, ketamin, metylfenidat (Ritalin, Concerta), gammahydroksysmørsyre (GHB), khat, LSD, PCP (fensyklidin,”englestøv”), metanol, isopropanol, fenobarbital (Fenemal) med flere.
(E)

Indikasjon
Rusmiddeltesting.

Prøvetakingsrutiner
Pasientforberedelse:
Når prøvesvaret skal brukes i medisinsk sammenheng, skal prøvehåndteringen utføres etter retningslinjer gitt av Statens helsetilsyn i rundskriv IS-13/2002. Dersom positivt analysesvar kan danne grunnlag for iverksetting av alvorlige sanksjoner, som for eksempel tap av behandlingstilbud, botilbud, foreldrerett, samværsrett, skolerett eller arbeidsmulighet, må prosedyrene være i samsvar med retningslinjer gitt av Statens helsetilsyn i rundskriv IS-14/2002 eller nyere retningslinjer som erstatter disse.
Prøvetaking:
Urinprøven bør avgis under påsyn, siden det ellers vil være mulig å manipulere prøven under prøveavgivelse. Vanlige måter å manipulere prøven på er å tilsette vann eller stoffer som kan interferere med analysemetoden (for eksempel såpe).
Opplysninger om tidligere (de siste 3-4 uker) og nåværende medikament- eller stoffinntak er grunnleggende for en korrekt tolkning av analysesvaret.

Referanseområde
Kvinner og menn:
Negativ

Tolkning
Laboratoriet gjør først screeninganalyser på stoffgruppen, som blir besvart som positiv eller negativ. Dersom screeninganalysen er positiv, blir spesifikk bekreftende analyse utført med kromatografi/massespektrometri. Man kan da skille mellom de enkelte substanser innenfor hver gruppe. Samtidig vil stoffene kvantiteres slik at man kan anslå når inntaket har funnet sted og særlig om det foreligger et nytt inntak siden forrige prøve.
Dersom prøven kan medføre negative sanksjoner slik som tap av arbeidsplass, samvær med barn etc. (”kontrollprøve”), har Helsetilsynet utgitt spesielle krav til prøvehåndteringen (IS14/2002). Dette innebærer at et positivt screeningresultat skal bekreftes med spesifikk bekreftende metode. Prøvene må sendes til særskilte laboratorier som gjør dette.
Litt om hvor lenge de enkelte stoffer kan påvises etter et inntak:
Amfetamin og evt. metamfetamin kan påvises i urin inntil en ukes tid, avhengig av dose og urinens pH. Amfetamin foreligger også i preparatene Dexedrine og Metamina.
Benzodiazepiner: Metabolitter av diazepam kan påvises i flere uker etter inntak. Oksazepam, flunitrazepam, klonazepam, nitrazepam og alprazolam kan påvises opp mot en ukes tid etter siste inntak.
Cannabis: Inntak av en vanlig brukerdose hasjisj/ marihuana kan påvises i urin opp mot en ukes tid etter inntak. Etter inntak av betydelige doser over tid kan fallende konsentrasjoner unntaksvis påvises opp mot 2-3 måneder.
Opiater: Etter inntak av heroin kan heroin-metabolitten 6-monoacetylmorfin (6-MAM) påvises inntil 6-12 timer, mens morfin og kodein kan påvises opp mot 3 døgn. Etter inntak av kodein vil stoffet delvis omdannes til morfin og disse stoffene kan påvises inntil 3 døgn. Valmuefrø kan inneholde små mengder morfin og kodein. Folkodin er et opiat som kan påvises i flere uker etter inntak, men regnes ikke for å ha ruspotensiale. Folkodin omdannes i liten grad til morfin, som kan påvises i små mengder sammen med folkodin. Oxykodon (Oxynorm, Oxycontin) og hydromorfon (Palladon) er opiater med betydelig misbrukspotensiale, men er foreløpig lite brukt illegalt.
Kokain forekommer som pulverform eller krystaller (”Crack”). Omdanningsstoffet benzoylekgonin kan påvises i urin i 1-4 døgn avhengig av dose og inntaksmåte.
Metadon kan avhengig av dosen påvises i 1-2 uker etter inntak. Påvisning av omdanningsstoffet EDDP verifiserer at metadon har vært inntatt.
Buprenorfin kan påvises i urin sammen med metabolitt (norbuprenorfin) i noen dager, avhengig av dosen.
Andre: Zopiklon og zolpidem kan påvises i 1-2 døgn. Karisoprodol omdannes til meprobamat og stoffene kan påvises i noen dager.

Stikkord: