Natrium (P-Natrium)

– Na, sodiumTEST296 logo

NLK-kode
NPU03429 

Indikasjoner
Alle typer mistenkt forstyrrelse av væskebalansen.

Prøvetaking
Serumrør med gel.

Referanseområde
137 – 145 mmol/L
Referanseområdet er hentet fra The Nordic Reference Interval Project 2000: recommended reference intervals for 25 common biochemical properties. Scand J Clin Lab Invest. 2004;64:271-84.

Tolkning
Forhøyet nivå av Na sees ved nedsatt utskillelse av natrium (hjertesvikt, levercirrose, nyresvikt); økt væsketap (osmotisk diurese, diabetes insipidus), natriumtilførsel (intravenøs infusjon), primær aldosteronisme (Conns syndrom) eller Cushings sykdom og ved nedsatt vanntilførsel (hos for eksempel neonatale, eldre, bevisstløse). Lave verdier sees ved brekninger, diarré, peritonitt, ileus, brannskader, behandling med diuretika, diabetes mellitus, Mb Addison, nyresvikt og SIADH (syndrom med oversekresjon av ADH). For mer utfyllende beskrivelse av bakgrunn for analysen og tolkning, vises til Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi.

Stikkord: ,