Valproat (P-Valproat)

 

– «Deprakine», «Orfiril», «Orfiril long», «Orfiril Retard»

Indikasjoner
Terapikontroll, vurdering av bivirkninger, vurdering av interaksjoner og intoksikasjonsutredning.

Prøvetaking
Serumrør med gel.
Pasienten skal være medikamentfastende. Prøvetaking anbefales 12-24 timer etter siste doseinntak og 3 dager etter oppstart eller doseendring. Angi på rekvisisjonen prøvetakingstidspunktet, tidspunktet for siste inntak av medisin, preparatnavn og dosering.

Veiledende terapeutisk område 
300 – 700 µmol/L

Tolkning
Terapiområdene gjelder ved monoterapi. Verdier over terapiområdene kan skyldes langsom omsetning pga interaksjoner, høy dose eller kort tid mellom siste dose og prøvetaking. De vanligste bivirkningene er vektøkning, sedasjon, svimmelhet, søvnforstyrrelser, kvalme, oppkast og tremor. Alvorlige bivirkninger som leverskade, pankreatitt og benmargsdepresjon kan forekomme, også ved serumkonsentrasjoner i terapeutisk område. Verdier under terapiområdet kan skyldes dårlig etterlevelse, hurtig metabolisme pga interaksjoner, lav dose og lang tid mellom siste dose og prøvetaking. For mer utfyllende beskrivelse av bakgrunn for analysen og tolkning, vises til Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi.

Analysen utføres av Unilabs, Lab. medisin, Eskilstuna og er akkreditert av det svenske akkrediteringsorganet SWEDAC i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO 15189.

Stikkord: , , ,