Vitamin B12 (P-Vit B12 (Kobalamin, total))

– KobalaminerTEST296 logo

Indikasjoner
Mistanke om kobalaminmangel som årsak til makrocyttær anemi, nevrologiske eller psykiske plager hos voksne: Polynevropati, myelopati, depresjon, demens. Mistanke om kobalaminmangel som årsak til forsinket utvikling, nevrologiske symptomer og spisevansker hos spedbarn.

Prøvetaking
Serumrør med gel.

Referanseområde
>15 år:        160– 670 pmol/L
1,5 – 15 år: 230 – 880 pmol/L

Tolkning
Verdier under 100 pmol/L tyder på kobalaminmangel. Dette kan skyldes redusert inntak (veganer) eller redusert absorpsjon (pernisiøs anemi). Lave verdier, som ikke skyldes funksjonell kobalaminmangel, kan forekomme ved leukopeni, myelomatose, aplastisk anemi, jernmangel, folatmangel, medfødt mangel på haptokorrin og ved østrogenbehandling. Området 100-275 pmol/L er en overgangssone der muligheten for kobalaminmangel er tilstede. Det er i dette området den diagnostiske gevinsten ved å bestemme P-Metylmalonat (MMA) og eventuelt P-Homocystein (Hcy) er størst. Høye verdier sees ved behandling med kobalamin, ved leukemier, hepatomer, primær polycytemi og ved levercelleskade. For mer utfyllende beskrivelse av bakgrunn for analysen og tolkning, vises til Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi.

 

Stikkord: