Helicobacter pylori antigentest

Indikasjon:

Absolutte indikasjoner for diagnostikk av H.pylori er påvist ulcus eller MALT – lymfom i ventrikkelen. Andre indikasjoner kan være påvist atrofisk gastritt, vitamin B12 mangel eller jernmangelanemi med ukjent etiologi, kronisk idiopatisk trombocytopenisk purpura (ITP) og hos førstegradsslektninger til pasienter med ventrikkelkreft.

Ved klinisk mistanke om ulcussykdom eller malignitet skal pasienten henvises til gastroskopi.

Kontroll etter eradikasjonsbehandling utføres tidligst 4 uker etter gjennomført kur. Hvis H. pylori er vellykket eradikert, men dyspepsien består, kan man slutte at dyspepsien skyldtes andre forhold enn H. pylori-infeksjonen.

Klikk her for mer informasjon om Helicobacter pylori (Smittevernveilederen, FHI)

Se også Helicobacter pylori IgG serologi

Kliniske opplysninger: 

Første prøve? Kontrollprøve? Indikasjon til undersøkelsen?

Prøvetaking/ Oppbevaring og forsendelse

Vennligst send faecesprøve uten tilsetning i steril container. Minimumsvolum er en full skje.
Steril_container_med_skje_komprimert

Prøven kan oppbevares kjølig i 2-8 °C, hvis den ikke kan bli sendt til laboratoriet rett etter prøvetaking.

OBS: Prøven bør være i laboratoriet innen 72 timer, siden transporttid lengre enn det kan medføre redusert sensitivitet.

Svartid

Prøvene analyseres normalt på mandag, onsdag og fredag, og svares vanligvis ut samme dag.

Besvarelse/ tolkning

Negativ antigen test: Ingen holdepunkter for aktuell H.pylori infeksjon under forutsetning av at behandling med antibiotika, bismuth, N-acetylcystein, protonpumpehemmere eller H2 antagonister har blitt avsluttet for minst 4 uker, helst 8 uker siden og at pasienten ikke har pågående GI blødning. Pasienter med dyspepsi og alarmsymptomer samt pasienter med nyoppstått dyspepsi etter 50 års alder eller med førstegangsslekt med ventrikkelsår skal gastroskoperes.

Positiv antigentest: Funnet er forenlig med aktuell Helicobacter pylori infeksjon.

Grenseverdi: Uspesifikk reaksjon kan ikke utelukkes. Ny prøve ønskelig.

Negativ antigentest etter behandling: Funnet er forenlig med vellykket eradikasjonsbehandling. Ved persisterende symptomer skyldes dette sannsynligvis andre forhold enn H. pylori infeksjon.

Positiv antigentest etter behandling: Funnet er forenlig med persisterende infeksjon forutsatt at prøven er tatt minst 4, helst 8 uker etter avsluttet behandling.

 

 

 

Stikkord: , ,