NT-proBNP (P-NT-proBNP)

– N-terminal fraksjon av B-type kardialt natriuretisk propeptid, NT pro-Brain Natriuretic PeptideTEST296 logo

Indikasjoner
Diagnostikk ved mistanke om hjertesvikt. Vurdering av prognose og effekt av behandling hos pasienter med påvist hjertesvikt.

Prøvetaking
Li-heparinrør med gel.

Beslutningsgrenser
Måling av NT-proBNP er av særlig verdi for å kunne utelukke hjertesvikt. Anbefalt grense for å utelukke hjertesvikt hos pasienter uten akutte symptomer er 125 ng/L. Anbefalt grense for å utelukke hjertesvikt hos pasienter med akutt dyspné eller symptomforverrelse er 300 ng/L.

Tolkning
NT-proBNP øker med alderen og er høyere hos kvinner. Barn har høyere verdier.  NT-proBNP viser stor intra- og interindividuell biologisk variasjon (30-40 %). Høye verdier av NT-proBNP tyder på intrakardial trykkøkning. Den vanligste årsaken til dette er hjertesvikt. Økningen i NT-proBNP er proporsjonal med graden av hjertesvikt. Jo høyere NT-proBNP er, jo mer sannsynlig er det at pasienten har hjertesvikt. For mer utfyllende beskrivelse av bakgrunn for analysen og tolkning, vises til Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi.

Stikkord: ,