Mycoplasma genitalium DNA

Indikasjon

Det anbefales ikke å teste asymptomatiske personer. Prøver uten klinisk indikasjon vil bli avvist.
Testing for Mycoplasma genitalium anbefales ved symptomer på uretritt og cervicitt (dysuri, utflod, blødninger) og ved kontroll av behandling. Andre indikasjoner: ved SOS screen av MSM og før provosert abort.

For mer informasjon om Mycoplasma genitalim: LINK smittevernveilederen

Kliniske opplysninger
Relevante  kliniske opplysninger og opplysninger om evt. antibiotikabehandling.

Metode
Genteknologisk deteksjon av Mycoplasma genitalium.
Vår metode er ikke validert for ekstra-genital prøvetaking, men prøvene analyseres og besvares med forklarende kommentar.
Samme prøve kan også benyttes for testing av Chlamydia trachomatis og Neisseria gonorrhoeae (kombitest) og/eller Trichomonas vaginalis.

Prøvetaking
Prøvetaking bør skje tidligst 14 dager etter smitteeksponering.
Menn: Førstestråleurin (20-30ml samlet tidligst en time etter forrige miksjon)
Kvinner: Om klinisk undersøkelse utføres tas prøven fra cervix og vagina (med samme pensel). Selvtatt vaginal prøve har like god sensitivitet. Førstestråleurin hos kvinner er mindre sensitiv og tas kun om annen prøve ikke er tilgjengelig.

Ekstra-genital lokalisasjon: se bruksanvisninger.

Prøvetakingsutstyr og bruksanvisninger for prøvetaking fra:

Oppbevaring og forsendelse:
OBS! Aptimarør har foliefilm øverst på korken. Unngå at denne perforeres!
Vi ber dere være spesielt oppmerksom på at urinmengden er som anvist på røret, og at urinen overføres til Aptima-rør innen 24 timer. For penselprøver er det viktig at riktig pensel brukes og at penselen knekkes etter anvisning. Prøver som ikke er tatt i henhold til bruksanvisningen analyseres ikke, da resultatet kan være upålitelig. Ny prøve er i så tilfelle nødvendig.

Prøven pakkes i transporthylse og ferdig merket prøvepose/konvolutt. Prøven oppbevares i romtemperatur eller kjøleskap (2o-30oC) frem til transport til laboratoriet.

Svartid:
1-3 dager.

Besvarelse/tolkning:
Prøvene besvares Påvist / Ikke påvist og med relevante kommentarer på bakgrunn av funn og kliniske opplysninger.
Er prøven tatt innenfor de første 14 dager etter antatt smittetidspunkt, kan falskt negativt resultat ikke utelukkes. I så fall anbefales kontrollprøve.

Makrolidresistens kan forårsake behandlingssvikt (Azithromycin). Positive prøver videresendes for makrolid resistensgenpåvisning. Svar på denne analysen ettersendes fra Sykehuset i Vestfold. Analysen for makrolid resistensgenpåvisning er IKKE akkreditert.

Ved indikasjon for kontrollprøve anbefales denne tatt minst 4 uker etter avsluttet behandling.

 

Stikkord: , , ,