Neisseria gonorrhoeae DNA

IndikasjonTEST296 logo
Mistanke om genitalinfeksjon, risikoadferd, infertilitetsutredning.
Viser til angitte insidenstall i nyhetsbrev sommer 2014, da det ved klinisk problemstilling SOS anses som riktig å undersøke for alle 3 agens Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium og Neisseria gonorrhoeae. Det er også mulig å krysse av for bare et eller to agens dersom det er ønskelig.
Ved kontrollprøve etter behandling er det mulig å krysse for kun ett agens. Dette gjøres ved at en krysser av for agens som ønskes undersøkt under rubrikken  «kontrollprøve».
Diagnostikk av gonoré med PCR metodikk fra urin- og penselprøve har høy sensitivitet og spesifisitet, og vil være et nyttig supplement til dyrkning.

Se ellers
Neisseria gonorrhoeae – Dyrkning
Chlamydia trachomatis DNA
Mycoplasma genitalium DNA
Klikk her for mer informasjon om gonoré (Kilde: FHI)

Kliniske opplysninger
Aktuelle kliniske opplysninger som må følge prøven kan være;
– symptomer
– risikoatferd
– incest-/overgrepsproblematikk
– tidligere innsendt prøve
– behandling / kontrollprøve

Prøvetaking
Prøvemateriale
– Urin: kvinner og menn
– Pensel: kvinner
Prøvetakingsutstyr
– Urin: Chlamydia trachomatis / Mycoplasma genitalium PCR, prøvetakingsutstyr for påvisning i urin, menn og kvinner.
_MG_1191
Førstestrømsurin, minst 1 time i blæra før prøvetakning.
Urinen overføres til prøvetakningsrøret fra et urinbeger.
Obs! Urin fylles opp til mellom angitte streker.

Prøvetakingsveiledning urin
– Pensel: Chlamydia trachomatis / Mycoplasma genitalium PCR, prøvetakingsutstyr m/pensel, kvinner.
_MG_1117
Mye sekret og blod vil kunne virke hemmende på selve analysen og gi falsk negative svar eller teknisk uegnede prøver.

Det følger med to pensler i prøvetakingskitet.
Pensel 1: benyttes til å tørke bort sekret/blod før det tas prøve. Denne penselen kastes.
Pensel 2: benyttes til prøvetaking. Det er viktig å få med slimhinneepitel.
Obs! Pensel må knekkes på angitt sted.

Dersom prøve til PCR og dyrkning tas samtidig, anbefales det å ta dyrkningsprøven først og deretter PCR prøven.

Oppbevaring og forsendelse
Prøven pakkes i transporthylse og ferdig merket prøvepose/konvolutt.
Prøven kan oppbevares i romtemperatur. Ved urinprøve må urin overføres til transportmedium så fort som mulig.

Svartid
1 – 3 dager

Besvarelse / tolkning
Prøvene besvares Positiv / Negativ, og med relevante kommentarer på bakgrunn av funn og kliniske opplysninger.Enkelte prøver kan inneholde stoffer som hemmer PCR analysen. I disse tilfellene ber vi om ny prøve.

Ved positiv prøve ber vi om at ny prøve sendes inn til bakteriell dyrkning for påvisning og resistensbestemmelse.Er prøven tatt innenfor de første 10 dager etter antatt smittetidspunkt, kan falskt negativt resultat ikke utelukkes. I så fall anbefales kontrollprøve.

Funn av gonokokker er meldepliktig til MSIS. Unilabs Laboratoriemedisin sender meldeskjema sammen med prøvesvaret til rekvirent. Rekvirent fyller ut meldeskjema og sender til MSIS.

Positive PCR prøver sendes referanselaboratorium for konfirmering, resultat ettersendes.

Stikkord: , , , ,