Neisseria gonorrhoeae DNA

IndikasjonTEST296 logo
Testing for gonore anbefales ved symptomer (dysuri, utflod, bekkensmerter, epididymitt), ved smittesporing og ved kontroll av behandling. Andre indikasjoner: ved SOS screen av MSM, etter smitteeksponering i utlandet og ved purulent konjunktivitt hos nyfødte eller voksne.

For mer informasjon om gonorè: LINK smittevernveilederen

Kliniske opplysninger
Relevante kliniske opplysninger og opplysninger om evt. antibiotikabehandling.

Metode
Genteknologisk deteksjon av både Chlamydia trachomatis og Neisseria gonorrhoeae i en og samme analyse.
Samme prøve kan også benyttes for testing av Mycoplasma genitalium og/eller Trichomonas vaginalis. Prøven oppbevares på laboratoriet i en uke og analysen kan etterbestilles.

Vår metode er ikke validert for ekstra-genital prøvetaking, men prøvene analyseres og besvares med forklarende kommentar.

Prøvetaking
Menn
: Førstestråleurin (20-30 ml samlet tidligst en time etter forrige miksjon).
Kvinner: Om klinisk undersøkelse utføres tas prøven fra cervix. Selvtatt vaginal prøve er marginalt mindre sensitiv enn cervix prøve. Førstestråleurin hos kvinner er mindre sensitiv og tas kun om annen prøve ikke er tilgjengelig.

Genteknologiske analyser er mer sensitiv enn dyrkning (som påvirkes av transporttiden). Dyrkningsprøve i tillegg anbefales før antibiotikabehandling av hensyn til epidemiologisk overvåkning og resistensbestemmelse. Dersom prøve til DNA påvisning og dyrkning tas samtidig, anbefales det å ta dyrkningsprøven først og deretter prøven til DNA påvisning.

Ekstra-genital lokalisasjon: se bruksanvisninger.

Prøvetakingsutstyr og bruksanvisninger for prøvetaking fra:

Oppbevaring og forsendelse
OBS! Aptimarør har foliefilm øverst på korken. Unngå at denne perforeres!
Vi ber dere være spesielt oppmerksom på at urinmengden er som anvist på røret, og at urinen overføres til Aptima-rør innen 24 timer. For penselprøver er det viktig at riktig pensel brukes og at penselen knekkes etter anvisning. Prøver som ikke er tatt i henhold til bruksanvisningen analyseres ikke, da resultatet kan være upålitelig. Ny prøve er i så tilfelle nødvendig.

Prøven pakkes i transporthylse og ferdig merket prøvepose/konvolutt. Prøven  oppbevares i romtemperatur eller kjøleskap (2o-30oC) frem til transport til laboratoriet.

Svartid
1 – 3 dager

Besvarelse / tolkning
Prøvene besvares Påvist / Ikke påvist og med relevante kommentarer på bakgrunn av funn og kliniske opplysninger.

Positive funn ringes rekvirenten og det bes om prøve(r) til NG dyrkning (dersom ikke allerede mottatt). Funn av gonokokker er nominativt meldepliktig til MSIS.

Er prøven tatt innenfor de første 14 dager etter antatt smittetidspunkt, kan falskt negativt resultat ikke utelukkes. I så fall anbefales kontrollprøve.

Kontrollprøve minst 6 uker etter avsluttet behandling anbefales.

 

 

Stikkord: , , , ,